New records of the Antrodiella species in Russia


W. A. Spirin, I. V. Zmitrovich, V. F. Malysheva


Section: Fungi


How to cite

Spirin W. A., Malysheva V. F. 2006. New records of the Antrodiella species in Russia. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 189–195.