Lichens of forest ecosystems of Ina river valley and Inin «stone garden» of Ikatsky range (Buryatia)


S. E. Budaeva


Section: Lichenes


How to cite

Budaeva S. E. 2006. Lichens of forest ecosystems of Ina river valley and Inin «stone garden» of Ikatsky range (Buryatia). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 196–203.