Terricolous macrolichens in vicinity of Labytnangi (Yamalo-Nenets Autonomous District)


N. B. Glushkovskaya


Section: Lichenes


How to cite

Glushkovskaya N. B. 2006. Terricolous macrolichens in vicinity of Labytnangi (Yamalo-Nenets Autonomous District). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 204–213.