To the study of some lichens of Leningrad region needed of protection


A. A. Dobrysh


Section: Lichenes


How to cite

Dobrysh A. A. 2006. To the study of some lichens of Leningrad region needed of protection. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 226–229.