Addition to the lichen flora of bogs and swamped forests of Tomsk region


N. M. Kovaleva


Section: Lichenes


How to cite

Kovaleva N. M. 2006. Addition to the lichen flora of bogs and swamped forests of Tomsk region. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 230–234.