Keys to the lichens of genus Rinodina (Physciaceae) of Russia


Yu. V. Kotlov


Section: Lichenes


How to cite

Kotlov Yu. V. 2006. Keys to the lichens of genus Rinodina (Physciaceae) of Russia. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 234–253.