Volume 53, Part 2, 2019

Algae

Plankton diatoms (Fragilariophyceae, Bacillariophyceae) from the middle part of Irtysh River
O. P. Bazhenova, A. M. Glushchenko, I. Yu. Igoshkina, T. E. Shkilev, M. S. Kulikovskiy

On the morphology and taxonomy of Cyclotella rossii (Bacillariophyta)
S. I. Genkal

On the morphology and taxonomy of Cyclotella distinguenda (Bacillariophyta)
S. I. Genkal, А. G. Okhapkin, Е. L. Vodeneeva

Diatoms of the genus Navicula of Lake Teletskoye (Altai) and some rivers of its basin
D. A. Chudaev

Fungi

First data on Myxomycetes of Polistovsky Nature Reserve (Pskov Region)
V. I. Gmoshinskiy, A. V. Matveev

Aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) of the planned protected area “Haapalampi–Northwest shore of Lake Ladoga” (Republic of Karelia)
V. M. Kotkova

New and rare slime-molds (Myxomycetes) of the National Park “Narochansky” (Republic of Belarus)
E. L. Moroz, Yu. K. Novozhilov

Checklist of ascomycetous microfungi of the Nuratau Nature Reserve (Uzbekistan)
I. M. Mustafaev, N. Yu. Beshko, M. M. Iminova

Lichens

A new finding of an enigmatic lichenicolous ‘lichen’ from the Arctic
M. P. Zhurbenko

The revision of lichens, lichenicolous and non-lichenized fungi from the Vodlozersky National Park (Republic of Karelia, Russia) in the Herbarium of the Botanical Museum, University of Helsinki
V. N. Tarasova, T. Ahti, O. Vitikainen, A. V. Sonina, L. Myllys

Contributions to the lichen flora of the North Ossetia Nature Reserve (Republic of North Ossetia — Alania). I. Cluster “Shubi”
I. N. Urbanavichene, G. P. Urbanavichus

Bryophytes

Mosses of the State Nature Reserve "Kurgalskiy" (Leningrad Region)
G. Ya. Doroshina, E. G. Ginzburg, L. E. Kurbatova

Mosses of spruce “island” in the valley of the More-Yu River (Bolshezemelskaya Tundra, northeast European Russia)
G. V. Zheleznova, T. P. Shubina

Liverworts (Marchantiophyta) and hornworts (Anthocerotophyta) of the Darwinskiy State Nature Biosphere Reserve (within the Vologda Region)
A. D. Potemkin, V. M. Kotkova

The genus Oxymitra (Marchantiophyta) in Russia
A. D. Potemkin, Yu. A. Rebriev

Cryptogamic nomenclatural notes. 4
I. V. Sokolova, T. V. Makryi

New cryptogamic records. 4
I. V. Czernyadjeva, O. M. Afonina, D. V. Ageev, E. Z. Baisheva, T. M. Bulyonkova, N. N. Cherenkova, G. Ya. Doroshina, S. I. Drovnina, O. D. Dugarova, N. A. Dulepova, A. P. Dyachenko, N. V. Filippova, E. G. Ginzburg, R. M. Gogorev, D. E. Himelbrant, M. S. Ignatov, O. A. Kataeva, V. M. Kotkova, N. S. Kuragina, L. E. Kurbatova, E. V. Kushnevskaya, E. Yu. Kuzmina, A. V. Melekhin, A. A. Notov, Yu. K. Novozhilov, S. Yu. Popov, N. N. Popova, A. D. Potemkin, I. S. Stepanchikova, V. A. Stepanova, D. Ya. Tubanova, A. V. Vlasenko, V. A. Vlasenko, O. G. Voronova, Kh. Kh. Zhalov

Nomenclatural novelties & Designated lectotypes

Том 53, часть 2, 2019 год