New records of aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) for the Khanty-Mansi Autonomous Area — Yugra (West Siberia)


I. V. Stavishenko


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/2020.54.2.387


Abstract

The paper provides data on records of 29 species of aphyllophoroid fungi new for the the Khanty-Mansi Autonomous Area — Yugra. Among them 10 species (Amaurodon cyaneus, Amyloxenasma allantosporum, Asterostroma laxum, Byssoporia terrestris, Paullicorticium pearsonii, Pseudomerulius montanus, Sistotrema sernanderi, Skeletocutis alutacea, S. ochroalba, Tubulicrinis orientalis) are published for the first time for Siberia, and 3 species (Scytinostroma praestans, Tomentellopsis zygodesmoides, Tubulicrinis strangulatus) are new for the West Siberia. Data on their locations, habitats and substrates in region are indicated. The specimens are kept in the Museum of the Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural Branch of the RAS (SVER).


Key words: aphyllophoroid fungi, rare species, Siberia


Section: Fungi


How to cite

Stavishenko I. V. 2020. New records of aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) for the Khanty-Mansi Autonomous Area — Yugra (West Siberia). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 54(2): 387–396. https://doi.org/10.31111/nsnr/2020.54.2.387


References

Arefyev S. P. 2010. Sistemnyi analiz bioty derevorazrushayushchikh gribov [System analysis of the biota of wood-destroying fungi]. Novosibirsk: 260 p. (In Russ.).

Bondartseva M. A., Parmasto E. H. 1986. Opredelitel gribov SSSR. Poryadok Afilloforovye. Vyp. 1 [Handbook of the fungi of USSR. Order Aphyllophorales. Iss. 1]. Leningrad: 192 p. (In Russ.).

Filippova N. V., Zmitrovich I. V. 2013. Wood decay community of raised bogs in West Siberia. Environmental Dynamics and Global Climate Change 4(1): 1–16. (In Russ. with Engl. abstract). https://doi.org/10.17816/edgcc411-16

Filippova N. V., Arefyev S. P., Bulyonkova T. M., Zvyagina E. A., Kapitonov V. I., Makarova T. A., Mukhin V. A., Stavishenko I. V., Tavshanzhi E. I., Shiryaev A. G. 2017. The history of mycological studies in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug: 1) The period of isolated studies, research of communities of lignicolous basidiomycetes and phytopathological studies. Environmental Dynamics and Global Climate Change 8(2): 18–28. (In Russ. with Engl. abstract). https://doi.org/10.17816/edgcc8218-28

Gvozdetsky N. A., Mikhailov N. I. 1978. Fizicheskaya geografiya SSSR. Aziatskaya chast: Uchebnik dlya studentov geograficheskikh fakultetov universitetov [Physical geography of the USSR. Asian part: A textbook for students of geographical faculties of universities]. Moscow: 512 p.

Ilyina I. S., Lapshina E. I., Lavrenko N. N., Meltser L. I., Romanova E. A., Bogoyavlenskiy B. A., Makhno V. D. 1985. Rastitelnii pokrov Zapadno-Sibirskoi ravniny [Vegetation cover of West Siberian plane]. Novosibirsk: 251 p. (In Russ.).

Index Fungorum. 2020. http://www.indexfungorum.org/ (Date of access: 20 IV 2020).

Kotkova V. M. 2014. Griby Tsentralno-Lesnogo zapovednika (annotirovannyi spisok vidov). Flora i fauna zapovednikov. Vyp. 122 [Fungi of the Central Forest Reserve (annotated checklist). Flora and fauna of nature reserves. Iss. 122]. Moscow: 94 p. (In Russ.).

Kotkova V. M., Kolganikhina G. B., Detinova N. N. 2018. New mycological records for regions of Russia. 2. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 52(2): 373–378. (In Russ. with Engl. abstract). https://doi.org/10.31111/nsnr/2018.52.2.373

Mukhin V. A. 1993. Biota ksilotrofnykh bazidiomitsetov Zapadno-Sibirskoi ravniny [Biota of wood-decay Basidiomycetes in West Siberian plane]. Ekaterinburg: 232 p. (In Russ.).

Neuhoff W. 1922. Wanderungen zum Zehlau-Hochmoor. Zeitschrift für Pilzkunde 1(3/4): 54–58.

Parmasto E. 1967. Corticiaceae U.R.S.S. IV. Descriptiones taxorum novarum. Combinationes novae. Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised / Bioloogia 16: 377–394.

Ruokolainen A. V., Kotkova V. M. 2004. Aphyllophoroid fungi of the Kozhozersky nature reserve (Arkhangelsk region). Mikologiya i fitopatologiya 38(4): 34–44. (In Russ. with Engl. abstract).

Ruokolainen A. V., Kotkova V. M. 2014. Aphyllophoroid fungi of the Kalevalsky national park and its surroundings. Transactions of Karelian Research Centre of Russian Academy of Science 6: 89–95. (In Russ. with Engl. abstract).

Safonov M. A. 2015. Check list of wood-destroying basidiomycetes of Orenburg Cisurals (Russia). Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta 2(14): 12–28. (In Russ. with Engl. abstract).

Shiryaev A. G. 2002. Clavarioid basidiomycetes (Clavariaceae s. l.) of the nature reserve “Siberian Hills”. Ekologicheskie issledovaniya vostochnoi chasti Sibirskikh Uvalov: Sbornik nauchnykh trudov Zapovedno-prirodnogo parkaSibirskie Uvaly”. Vyp. 1 [Ecological studies of the eastern part of Siberian hills: Collection of scientific papers of the nature reserve “Siberian Hills”. Iss. 1]. Nizhnevartovsk: 69–79. (In Russ.).

Shiryaev A. G., Stavishenko I. V. 2011. New and rare for Sverdlovsk Region species of Basidiomycetes. Mikologiya i fitopatologiya 45(4): 345–349. (In Russ. with Engl. abstract).

Shiryaev A. G., Kotiranta H., Mukhin V. A., Stavishenko I. V., Ushakova N. V. 2010. Aphyllophoroid fungi of Sverdlovsk region, Russia: Biodiversity, Distribution, Ecology and IUCN Threat categories. Ekaterinburg: 304 p.

Stavishenko I. V. 2002. Transformation of forest communities of wood-decay fungi under the impact of oil and gas production. Degradatsiya i demutatsiya lesnykh ekosistem v usloviyakh neftegazodobychi. Vyp. 1 [Degradation and demutation of forest ecosystems in the sites of oil and gas production. Iss. 1]. Ekaterinburg: 278–338. (In Russ.).

Stavishenko I. V. 2003. Wood-decay macromycetes of the southern part of the nature reserve “Siberian Hills”. Ekologicheskie issledovaniya vostochnoi chasti Sibirskikh Uvalov: Sbornik nauchnykh trudov Zapovedno-prirodnogo parkaSibirskie Uvaly”. Vyp. 2 [Ecological studies of the eastern part of Siberian hills: Collection of scientific papers of the nature reserve “Siberian Hills”. Iss. 2]. Nizhnevartovsk: 26–35. (In Russ.).

Stavishenko I. V. 2007. Aphyllophoroid fungi of the natural park “Kondiskie Lakes” (West Siberia). Mikologiya i fitopatologiya 41(2): 152–163. (In Russ. with Engl. abstract).

Stavishenko I. V. 2008. Information about special diversity of forest wood-decay Basidiomycetes of landscape “Shapshinskoye”. Biologicheskie resursy i prirodopol’zovanie: Sbornik nauchnykh trudov. Vyp. 11 [Biological Resources and Nature Management: Collection of Scientific Papers. Iss. 11]. Surgut: 101–116. (In Russ. with Engl. abstract).

Stavishenko I. V. 2011. Aphyllophoraceous fungi of the nature reserve “Malaya Sosva” (Western Siberia). Mikologiya i fitopatologiya 45(2): 142–157. (In Russ. with Engl. abstract).

Stavishenko I. V. 2016. Xylotrophic Basidiomycetes of Ob-Irtysh left bank area. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Biologiya. Nauki o Zemle 26(1): 71–78. (In Russ. with Engl. abstract).

Stavishenko I. V., Mukhin V. A. 2002. Ksilotrofnye makromitsety Yuganskogo zapovednika [Wood-decay macromycetes of Yugansky strict nature reserve]. Ekaterinburg: 176 p. (In Russ.).

Stavishsenko I. V., Zalesov S. V. 2008. Ksilotrofnye bazidialnye griby. Flora i fauna prirodnogo parkaSamarovskii chugas” [Wood-decay Basidiomycetes. Flora and fauna of natural park “Samarovsky chugas”]. Ekaterinburg: 104 p. (In Russ.).

Volobuev S. V. 2015. Afilloforoidnye griby Orlovskoi oblasti: taksonomicheskii sostav, rasprostranenie, ekologiya [Aphyllophoroid fungi of Orel Region: taxonomic composition, distribution, ecology]. St. Petersburg: 304 p. (In Russ.).

Zmitrovich I. V. 2003. Tremelloid, aphyllophoroid and pleurotoid Basidiomycetes of Veps Plateau (Northwest Russia). Karstenia 43(1): 13–36. https://doi.org/10.29203/ka.2003.390

Zmitrovich I. V. 2008. Opredelitel gribov Rossii. Poryadok Afilloforovye. Vyp. 3 [Handbook of the fungi of Russia. Order Aphyllophorales. Iss. 3]. Moscow, St. Petersburg: 278 p. (In Russ.).

Zmitrovich I. V., Yurchenko E. O., Usichenko A. S., Malysheva V. F., Ordynets A. V. 2008. Aphyllophoroid and heterobasidioid fungi. IX Working meeting of the Commission on study of Macromycetes (Veshenskaya, 4–10 October, 2006). Annotation lists of fungi and myxomycetes. Rostov-on-Don: 38–31. (In Russ.).

Zmitrovich I. V., Stolyarskaya M. V., Kalinovskaya N. I., Popov E. S., Myasnikov A. G., Morozova O. V., Volobuev S. V., Bolshakov S. Yu., Svetasheva T. Yu., Bondartseva M. A., Kovalenko A. E. 2015. Makromitsety Nizhne-Svirskogo zapovednika (annotirovannyi spisok vidov) [Macromycetes of Nizhne-Svirsky Strict Nature Reserve (checklist with species annotations)]. St. Petersburg: 185 p. (In Russ.).