Yuriy N. Neshatayev (to 75th anniversary of his birthday)


B. Gannibal, N. Matveyeva, L. Zanokha, I. Kucherov, V. Neshatayeva, R. Nikulina, I. Sumerina, V. Khramtsov


DOI: https://doi.org/10.31111/vegrus/2002.03.91


Annotation

May 27, 2002 marked the 75th anniversary of the birth and 55 years of scientific activity of Yuri Nikolayevich Neshataeva — honored ecologist of Russia, known geobotany, candidate of biological Sciences, associate Professor at the Department of geobotany of St. Petersburg state University (SPSU).


Section: Chronicle


How to cite

Gannibal B., Matveyeva N., Zanokha L., Kucherov I., Neshatayeva V., Nikulina R., Sumerina I., Khramtsov V. 2002. Yuriy N. Neshatayev (to 75th anniversary of his birthday) // Vegetation of Russia. N 3. P. 91–92. https://doi.org/10.31111/vegrus/2002.03.92


Received May 2 2002