In memory of Rudolf Vladimirovich Kamelin (1938–2016)


O. V. Galanina, B. K. Gannibal., L. L. Zanokha., N. V. Matveyeva, V. Yu. Neshatayeva, N. A. Sekretareva, I. Yu. Sumerina, V. N. Khramtsov, K. V. Shchukina


DOI: https://doi.org/10.31111/vegrus/2016.28.159


How to cite

Galanina O.V., Gannibal B.K., Zanokha L.L., Matveyeva N.V., Neshatayeva V.Yu., Sekretareva N.A., Sumerina I.Yu., Khramtsov V.N., Shchukina K.V. 2016. In memory of Rudolf Vladimirovich Kamelin (1938–2016) // Vegetation of Russia. N 28. P. 159–160. https://doi.org/10.31111/vegrus/2016.28.159