Issue 31, 2017

Articles

Syntaxonomy of steppe vegetation of the Republic of Buryatia
A. Yu. Korolyuk

Nemoral herb spruce forests of the European Russia
O. V. Morozova, Yu. A. Semenishchenkov, E. V. Tikhonova, N. G. Belyaeva, M. V. Kozhevnikova, T. V. Chernenkova

Aquatic and shore vegetation of Talovskoye lake and its surroundings (Koryak district, Kamchatka Territory)
V. Yu. Neshataev, V. Yu. Neshatayeva, V. V. Yakubov

Classification of coastal vegetation of the Rybachiy and Sredniy peninsulas (Barents Sea coast)
K. B. Popova, O. V. Cherednichenko, A. V. Razumovskaya

Vegetation of the floodplains of the rivers Vychegda and Pechora. The class Phragmito–Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941
G. S. Shushpannikova, S. M. Yamalov

Communications

Dynamics of activity syntaxonomic centres of Russia and processes of their integration
B. M. Mirkin, L. G. Naumova

Study of structural-dynamics processes in the oak forests of the reserve «Belogorye» (to the 90th anniversary of the birthday Yu. N. Neshataev)
O. I. Sumina, M. Yu. Tikhodeeva

Information

On the work of the meeting «The use of modern information technologies in botanical investigations» (Apatity, Murmansk Province, March, 28–31, 2017)
N. Е. Koroleva, E. A. Borovichev, D. A. Davydov

Critics and bibliography

(Book review) Nature of the reserve “Ozero Shchucye‟ / Eds. E. A. Volkova, G. A. Isachenko, V. N. Khramtsov / St. Petersburg, 2017. 188 p., 47 table, 148 ill. 3 ins.

History of science

L. G. Ramensky is the faculty member at the Voronezh University and his students
V. B. Golub

Chronicle

Ekatherina I. Rachkovskaya (the anniversary of the researcher of Kazakhstan, Middle and Central Asia vegetation)
E. A. Volkova, V. N. Khramtsov

Obituaries

Dedicated to our Teacher Boris Mikhailovich Mirkin
V. B. Martynenko, E. Z. Baisheva, A. I. Solomeshch, V. G. Onipchenko, Ya. T. Suyundukov, R. M. Khaziakhmetov, L. M. Abramova, A. A. Muldashev, N. I. Fedorov, S. M. Yamalov, P. S. Shirokikh, Sh. R. Abdullin, A. Kh. Galeeva, I. G. Bikbaev

Выпуск 31, 2017 год