Laboratory of Phytochemistry

Gregory PozhvanovGregory Pozhvanov
Senior Researcher

Ilya ProkopievIlya Prokopiev
Senior Researcher

Roman PuzanskiyRoman Puzanskiy
Research Scientist

Katerina SazanovaKaterina Sazanova
Research Scientist

Татьяна Юрьевна ДанчулТатьяна Юрьевна Данчул
научный сотрудник

Екатерина Робертовна КотловаЕкатерина Робертовна Котлова
ведущий научный сотрудник

Екатерина Вадимовна СушкоЕкатерина Вадимовна Сушко
старший лаборант

Алексей Леонидович ШавардаАлексей Леонидович Шаварда
заведующий лабораторией

Людмила Ивановна ШаговаЛюдмила Ивановна Шагова
научный сотрудник