Employees

Lidia BelenovskayaLidia Belenovskaya
ведущий научный сотрудник

Natalya BityukovaNatalya Bityukova
младший научный сотрудник

Andrey BudantsevAndrey Budantsev
заведующий лабораторией

Mariya DorofeevaMariya Dorofeeva
научный сотрудник

Alena NaumenkoAlena Naumenko
научный сотрудник

Natalia PetrovaNatalia Petrova
старший научный сотрудник

Ulyana RyabukhaUlyana Ryabukha
лаборант-исследователь

Irina VarganovaIrina Varganova
младший научный сотрудник

Нина Анатольевна МедведеваНина Анатольевна Медведева
старший научный сотрудник